Archif Newyddion

Sul Y Cofio 2013

llunlun trwy law a gyda chaniatad Alun Jones o'r dorf


Cinio Mawr 2013 – beth ddewch CHI at y bwrdd?

Cynhelir y pumed Cinio Mawr ar ddydd Sul 2il Mehefin 2013. Mae’r Cinio Mawr yn gyfle i gymdogion a chymunedau ddod at ei gilydd am ddiwrnod, sydd wedi ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr a’i redeg gan Brosiect Eden. Mae’r syniad yn syml: llwyddo i gael cynifer o bobl â phosibl at ei gilydd ar draws y DU i gael cinio gyda chymdogion, am ychydig oriau o gymuned, cyfeillgarwch a hwyl. Ers ei gychwyn yn 2009, mae miloedd o ddigwyddiadau wedi eu cynnal bob blwyddyn ac mae nifer enfawr o wyth miliwn a hanner o bobl wedi cymryd rhan yn 2012, pan oedd y digwyddiad yn rhan o raglen dathliadau’r Jiwbilî Diemwnt gan Balas Buckingham.

Gellir cynnal Cinio Mawr o bob math a maint a gall eich digwyddiad fod yn y stryd, mewn gardd, parc lleol neu leoliad cymunedol – yn unrhyw le y gall cymdogion ddod at ei gilydd. Chi sydd i ddewis beth i'w wneud a sut i'w wneud! A does dim rhaid iddo gostio ffortiwn. Os bydd pawb yn cyfrannu bwyd neu addurniadau a gweithgareddau, dyna chi eich Cinio Mawr!

Awydd cymryd rhan? Rhowch eich enw i lawr i dderbyn pecyn Cinio Mawr AM DDIM, yn llawn gwybodaeth, awgrymiadau, cynghorion ac adnoddau i’ch helpu chi i gychwyn ar y gwaith. Ewch i www.thebiglunch.com neu ffoniwch 0845 850 8181.

Gwobrau Cymunedol y Cinio Mawr

Wrth i’r Cinio Mawr gyrraedd ei bumed flwyddyn, mae’r Cinio Mawr am ddathlu’r gwahaniaeth mae y mae pobl y Cinio Mawr wedi ei wneud i’w cymunedau drwy gynnal Gwobrau Cymunedol y Cinio Mawr.

Rydym am roi rhywbeth yn ôl i chi, drwy gydnabod gweithgareddau’r Cinio Mawr mewn pentrefi, trefi a dinasoedd ledled y DU. Gall unrhyw gymuned sydd wedi cymryd rhan mewn Cinio Mawr dros y blynyddoedd enwebu ar gyfer y gwobrau, os ydynt wedi gweld gwahaniaeth cadarnhaol yn eu cymuned leol, ac os ydynt yn gallu ateb y meini prawf syml isod.

  • Wedi cymryd rhan mewn Cinio Mawr
  • Yn gallu disgrifio’r effaith gadarnhaol gafodd y Cinio Mawr ar eu cymuned neu stryd
  • Yn barod i siarad gyda’r cyfryngau am eu profiadau
  • Yn barod i deithio neu anfon cynrychiolydd i seremoni Wobrwyo (telir y costau i gyd) yn Llundain, lle gwahoddir enillwyr a gwestai i fynychu.

Y dyddiad cau yw DYDD GWENER 22ain CHWEFROR*. A fyddech cystal â llenwi ac anfon y ffurflen enwebiadau ar ein tudalen adnoddau i lawr lwytho ar y wefan, ynghyd â llun o’ch cymuned - ar ddiwrnod y Cinio Mawr neu yn ystod diwrnod gweithgarwch cymunedol arall - drwy’r post neu e-bost at y cyfeiriad ar y ffurflen. Neu gallwch ein ffonio ac fe lenwn ni ffurflen ar eich rhan.

Rydym yn bwriadu cyhoeddi’r rhestr fer a rhannu’r straeon hyn ar ddechrau mis Mawrth. Pe byddech chi’n llwyddiannus, byddai angen dau gynrychiolydd ar gyfer cyhoeddusrwydd gyda’r wasg leol. Cysylltir â chi ymlaen llaw a chewch gefnogaeth gan gynrychiolydd rhanbarthol y Cinio Mawr.

Rydym yn gobeithio y bydd straeon fel eich un chi yn ysbrydoli pobl i gymryd rhan yn y Cinio Mawr, oherwydd rydym ni’n gwybod bod gweithgareddau cymunedol gwych yn digwydd drwy’r sgyrsiau a gawn gyda phobl y Cinio Mawr.

Cewch eich ysbrydoli gan straeon pobl eraill ar y dudalen astudiaethau achos ar www.thebiglunch.com

Pob lwc gan bawb yn Nhîm y Cinio Mawr.

*Telerau ac amodau: Mae’n rhaid derbyn enwebiadau erbyn hanner nos 22ain Chwefror 2013 er mwyn eu hystyried ar gyfer Gwobrau Cymunedol y Cinio Mawr.
Mae’n rhaid i chi fod wedi cymryd rhan mewn Cinio Mawr yn y DU cyn ceisio am y wobr. Mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol ac ni chychwynnir trafodaeth.
Os ydych o dan 18 oed, gwnewch yn siwr bod gennych ganiatâd rhiant neu warchodwr.


Cyfarfod o'r Cyngor Chwefror 19 2013

llunYn cyfarfod o'r Cyngor Chwefror 19 2013 anrhegwyd y cyn Cynghorydd Tony Yendall Williams gyda llun a bathodyn cyn faer i werthfawrogi yr 20 mlynedd o wasanaeth a wnaeth cyn ymddeol yn diweddar.
Noson Cofiadur Anrhydeddus Hydref 15 2012

llun

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

 
Cynghorwyr 2012

llun

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


 


 


Methu meddwl beth i wneud Dydd Sul Gwyl Banc?

posterDewch lawr i'r Maes am diwrnod llawn hwyl i'r teulu oll.

Cerddoriaeth o 11 tan 3 ac yna digwydiadau eraill yn y Dre - felly dewch lawr am y diwrnod i gyd.

 

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 
Holiadur Parc Y Dre

Mae Cyngor Gwynedd ynghyd a Chyngor Tref yn ymchwilio i’r posibiliadau o gwella cyflwr Parc Y Dre..

A fuasech cystal a nodi pa nodweddion o’r parc yw’r pwysicach yn eich barn chi.

I roi eich barn - Cliciwch yma


Cyngerdd Elusennol Y Maer

posterCastell Caernarfon
Sadwrn Medi 14

 

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 
Noson Wobrwyo Gerddi 2012

llunDymuna'r Cyngor ddiolch unwaith eto i Fron Goch am noddi y gystadleuaeth ac I'r Beirniad am ei waith caled.

 

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 


Sefydlu'r Maer 2012

llunI weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

 


 


Jubilee Beacon

llun

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

 


 


Noson Wobrwyo Gerddi 2011

llunI weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

 


 


Parc Caernarfon

Mae Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon yn ceisio darganfod barn pobl lleol am y parc.


Noson Sefydlu'r Maer 2011

llunI weld mwy o luniau - cliciwch yma

  


Gwarchodlu Cymreig yn orymdeithio trwy Caernarfon

llunMi fydd y Gwarchodlu Cymreig yn orymdeithio trwy Caernarfon Dydd Mercher yma sef Mawrth 24 2010-O 11.30.

Dewch yn llu i ddangos ein cefnogaeth a gwerthfawrogiad am hyn yr hyn maent yn eu wneud drosta ni

11.30 gadael y Barracks
11.45 - 12.15 archwilio ar y maes
12.15 - 12.30 orymdeithio o amgylch y castell


Nadolig Llawen a blwyddyn newydd dda i bawb

M fydd Goleuadau Nadolig yn cael eu rhoi ymlaen am 5 o gloch Nos Fercher Rhagfyr 2il- Y Maes, Caernarfon.

Hefyd bydd y noson Carolau a Dathlu'r Geni byw yn cymeryd lle Nos Wener Rhagfyr 11 fed am 5.45, gorymdaith o tu allan i Boots, lawr i'r Maes ar gyfer y Dathlu Geni am 6.00 yna draw i Neuadd y Farchnad (ar ol canu un carol yn Turf Square) ar gyfer Gwobwryo Tai a ffenstri Dolig gorau ac eitemau eraill .
Mae'r Cyngor yn ddiolchgar i'r ysgolion lleol am eu cefnogaeth ac i Band Llanrug
am eu parodrwydd bob amser. Noddir y gystadleuaeth ardduno tai gan Fron Goch ac wrth gwrs mae pawb yn ddiolchgar iddynt am eu cefnogaeth unwaith yn rhagor

Bydd yr holl weithgareddau yn dod i derfyn oddeutu 7.30 yh


Noson Y Maer 2009

llunI weld mwy o luniau - cliciwch yma

  


Cynrychiohvyr o Clwb Rygbi Caernarfon

llunRhoddwyd gwahoddiad iddynt i'r Siambr yn dilyn eu llwyddiant diweddar a chyflwynodd Y Maer Cyng Myfi Powell-Jones darian y Cyngor iddynt i ddangos ein gwerthfawrogiad. 


Diwrnod y Feteneriaid

llunCawsom ddiwrnod i gofio yma yng Nghaernarfon dydd Sadwrn, Cyn Filwyr, teuluoedd a milwyr presennol, Nifer wedi dod yn ôl yn dilyn llwyddiant y digwyddiad flwyddyn diwethaf.

Roeddem yn Ffodus iawn o gael Derek Twigg AS - Gweinidog y Feteraniaid yma i gyflwyno bathodynnau i nifer o'r Feteraniaid. Braf iawn oedd gweld orymdaith mor hir yn cynnwys feteraniaid o bob oed yn ogystal a milwyr presennol. Roedd y tywydd yn glen gan i'r glaw arafu mewn da bryd ar gyfer y gwasanaeth a'r orymdaith o amgylch y dref. Braf oedd clywed hod holl westai y dref yn llawn ai gyfer y digwyddiad, Gobeithio bod pawb wedi mwynhau.

Cofiwch os oes na unrhyw plentyn lleol (oed Cynradd) oedd yn y digwyddiad - Mae croeso i chi gymeryd rhan yn ein cystadleuaeth. Ysgrifennu adroddiad am y diwrnod ( heb fod yn fwy na 200 eiriau) a'i dychwelyd i clerc y dref erbyn dydd Llun 14 Gorffennaf.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Noson Y Maer 2008

llunI weld mwy o luniau - cliciwch yma

 


 


Cystadleuaeth Ffenestri Siopau a Thai Nadolig 2007

llunNoson wobrwyo cystadleuaeth Ffenestri Siopau a Thai Nadolig Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon. Cynhaliwyd y noson wobrwyo nos Fawrth, 15fed o Ionawr 2008.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

Canlyniadau Cystadleuaeth Ffenestri Siopau a Thai Nadolig Tref Frenhinol Caernarfon 2007

Manwerthiant

1. Tŷ Bach Twt- Stryd Bangor
2. Dodrefn Perkins- Y Bont Bridd
3. Palas Print- Stryd y Plas

Dim Manwerthiant
1.GG's- Stryd y Llyn
2.Paula's- Stryd Bangor
3.Gwyliau Seren Arian- Y Maes

Bwyd a Diod
1. Y Pantri Cymraeg- Y Maes
2. Four Seasons- Bont Bridd
3. Stones Bistro- Stryd Twll yn Wal

Cwpan Sialens Siambr Fasnach
Arddangosfa orau: Tŷ Bach Twt- Stryd Bangor
Genedigaeth orau: Barnet Pepper's- Stryd y Llyn

Tŷ Addurnedig Gorau
1. 18, Lôn Cefn Ddu
2. Cydradd 2il: 5 Lôn Tŷ Gwyn a 10 Lôn Tŷ Gwyn
3. Cydradd 3ydd: 67 Cae Bold a 15 Lôn Eilian

Gwely a Brecwast Addurnedig Orau
1. Bron Menai


Noson Garolau, Rhagfyr 2007

llunI weld mwy o luniau - cliciwch yma

 


 


Goleuni’r Dolig

Nos Wener Rhagfyr 14eg, rhwng 5.45 a 7.00 yr hwyr
Cyfarfod wrth y ffownten (Boots), gorymdaith gyda tortsh i Neuadd y Farchnad

Eitemau gan Ysgolion:
Ysgol Santes Helen, Hendre a Gelli
Côr Cynghorwyr Tref Caernarfon a dathlu’r geni gan Cyngor Eglwysi’r Dre

Trefni’r y noson gan Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon

Tortshys ar gael iw prynnu rhwng 5-6 ar y noson tu allan i Boots


Seremoni Sul y Cofio 11.11.07

llunI weld mwy o luniau - cliciwch yma

I weld y fideo - cliciwch yma 


Cystadleuaeth Arddio 2007

llunNoson wobrwyo cystadleuaeth gerddi Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon.

Cynhaliwyd noson wobrwyo flynyddol y Cyngor yn yr Institiwt, Nos Fercher Hydref 10fed.

Fron Goch oedd prif noddwyr y noson, ynghyd â Chyngor Gwynedd a Chyngor Tref Frenhinol Caernarfon.

Diolchwn i Mr Dafydd Williams am ei waith trylwyr fel beirniad.

Y Maer, Cyng. Myfi Powell-Jones oedd yn gwobrwyo’r ennillwyr.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Canlyniadau'r Gystadleuaeth - cliciwch yma


Gorffenaf 14ydd 2007 - Diwrnod Y Feteraniaid yng Nghaernarfon

llunDiwrnod gwych a gafwyd gan bawb yn Caernarfon Dydd Sadwrn. Roedd yna dorf o filoedd yn gwylio'r gwasanaeth tu allan i'r Clwb Hwylio. Dros 500 o Feteraniaid o bob gornel o Gogledd Cymru a bellach draw yn gorymdeithio o amgylch y Dre, a'r tywydd yn coroni'r diwrnod. Cafwyd adloniant gan Gôr Meibion Caernarfon a corffluoedd drumiau yr ATC yn y babell.

Llongyfarchiadau i bawb oedd ynghlwm a'r trefniadau i'r digwyddiad arbennig hwn, gan obeithio y daw yn ôl y flwyddyn nesaf.

Gwelir lluniau o'r gwasanaeth a'r orymdaith yn y prynhawn ynghyd a lluniau o Tabyrddu'r Enciliad gyda'r nos lle cymerodd Band Catrodol Y Cymru Brenhinol, Corffluoedd Drymiau Cyfunol llu Cadlanciau'r fyddin o Clwyd a Gwynedd yn ogystal a Band Mor-Filwyr Brenhinol Ei Mawrhydi Plymouth rhan...

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Mehefin 2007
llunDerbyniodd y Gwarchodlu Cymreig, Rhyddfreiniaeth Bwrdeistref Brenhinol Caernarvon, Dydd Sadwrn 10fed Mai 1958

Ail anrhegwyd gyda Rhyddfreiniaeth Tref Frenhinol Caernarfon gan Gyngor Tref Frenhinol Caernarfon, Dydd Iau 28fed Mehefin 2007

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Noson Y Maer 2007

llunNoson sefydlu’r Maer- dyma rhai o’r lluniau a dynnwyd ar y noson o’r prif seremoni yn Siambr y Cyngor ac yn yna yn y Cinio yn Gwesty’r Celt . Rhoddwyd gwahoddiad i’r Cynghorwyr, gwesteion anrhydeddus oedd yn cynnwys yr Uchel Siryf – Dr Dewi Roberts, Meiri y Trefi Ceirog, Cadeirydd Cyngor Gwynedd a Mrs Gail Jones y siaradwr gwadd ynghyd a teulu a ffrindiau.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma