Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Rhybudd Cyfethol Hendre

Rhybudd Cyfethol Hendre

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran 116
Hysbysiad o Gyfethol

 
RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon yn bwriadu
Cyfethol 1 aelod i lenwi’r sedd wag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd yng Nghymuned (Ward) Hendre
 
Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:  
•    wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
•    yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
•    wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
•    rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.  
 
Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd wag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned ar:  

Dewi Jones, Clerc y Dref, Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon, Adeilad yr Institiwt, Allt Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS  
Rhif ffôn: 01286 672943
E-bost: clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru
erbyn 5.00 p.m., dydd Gwener, Awst 18fed, 2023.
Dyddiedig y 7fed diwrnod hwn o Awst 2023   


Mae rhai pobl penodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar.